+ دوره جامع و عملی کاربردهای CAD-CAM در لابراتوارهای دندانپزشکی

مدرسین :

مهندس اصغر صفاری – مدیر عامل شرکت ستاره صبح روشن

دکتر جلیل قنبر زاده – ( دانشیار دانشکده دندانپزشکی مشهد )

دکتر رجعتی ( استاد یار دانشکده دندانپزشکی مشهد )

حسین بصائری – مسئول بخش دیجیتال لابراتوار دندانسازی فاطیما

امیر حسین نزهتی – مدیر لابراتوار دندانسازی دیجیتال کارن

مقدار ساعت های آموزشی :

22 ساعت تئوری

30 ساعت عملی

جمع کل 52 ساعت