شما می توانید به دلیل اتصال قوی تر ایمپلنت - محل قطع آب و سطح صاف گردن ایمپلنت سطح بافت ، محافظت لثه ای عالی در ناحیه گردن و جداسازی باکتری ها داشته باشید.